M-M-R II

M-M-R II Trình bày/Đóng gói

vaccine, mmr

Nhà sản xuất:

Merck Sharp & Dohme
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Bột đông khô pha tiêm: hộp 5 lọ đơn liều + 5 lọ dung môi, hộp 10 lọ đơn liều + 10 lọ dung môi.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in