MabThera

MabThera An toàn tiền lâm sàng

rituximab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
An toàn tiền lâm sàng
MabThera SC:
Dạng tiêm dưới da chứa hyaluronidase người tái tổ hợp (rHuPH20), một loại enzyme sử dụng để tăng sự phân tán và hấp thu của thuốc dùng cùng khi được tiêm dưới da. Sự hấp thu vào hệ tuần hoàn của rHuPH20 sau khi tiêm dưới da là không chắc có xảy ra.
Tuy nhiên, các nghiên cứu dược động học và độc tính trên động vật chứng minh là có sự giảm trọng lượng của thai nhi và tăng số lượng tái hấp thu sau tiêm rHuPH20, ở mức phơi nhiễm toàn thân của mẹ tương ứng với tình trạng sau khi dùng liều bolus tĩnh mạch ngẫu nhiên một lọ duy nhất MabThera SC trên người dựa trên các giả định thận trọng nhất có thể.
Không có bằng chứng của bất thường hình thành cấu trúc (ví dụ sự hình thành u quái) do tiếp xúc toàn thân với rHuPH20.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in