MabThera

MabThera Trình bày/Đóng gói

rituximab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Dung dịch đậm đặc pha dung dịch truyền: 10mg/mL x lọ 10 mL, lọ 50 mL.
Dung dịch tiêm dưới da: 1400mg/11,7mL x hộp 1 lọ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in