MabThera

MabThera Bảo quản

rituximab

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Bảo quản trong tủ lạnh (2°C-8°C). Không đông lạnh. Giữ lọ thuốc trong hộp giấy để tránh ánh sáng.
MabThera IV
Về mặt vi sinh học, dung dịch truyền sau khi pha nên được dùng ngay lập tức. Nếu không sử dụng ngay, người sử dụng phải đảm bảo thời gian và điều kiện bảo quản trước khi dùng và thường không quá 24 giờ ở nhiệt độ 2oC-8oC, trừ khi thao tác pha thuốc được tiến hành ở những điều kiện vô trùng được công nhận và kiểm soát.
MabThera SC
Theo quan điểm vi sinh, sản phẩm nên được sử dụng ngay. Nếu không sử dụng được ngay, phải cất ở nơi được kiểm soát vô khuẩn. Trong sử dụng thời gian lưu trữ và điều kiện trước khi sử dụng là trách nhiệm của người sử dụng và thường không kéo dài quá 48 giờ ở 2°C-8°C và 8 giờ tiếp theo ở 30°C tránh ánh sáng trực tiếp.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in