Marvelon

Marvelon Mô tả

desogestrel + ethinylestradiol

Nhà sản xuất:

Bayer AG

Nhà tiếp thị:

Bayer (South East Asia)
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Viên nén tròn, lồi hai mặt và đường kính 6 mm. Một mặt dập mã "TR/5" và chữ "Organon*" trên mặt kia.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in