Mebhydrolin


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Allergic conditions
Adult: 100-300 mg/day.
Child: <2 yr: 50-100 mg/day; 2-5 yr: 50-150 mg/day; 5-10 yr: 100-200 mg/day; >10 yr: 100-300 mg/day.
Cách dùng
Should be taken with food. Take during or shortly after meals.
Chống chỉ định
Premature infants and neonates. Acute asthmatic attack.
Thận trọng
Closed-angle glaucoma; urinary retention, prostatic hyperplasia or pyloroduodenal obstruction; epilepsy. Elderly. Pregnancy. May impair ability to drive or operate machinery.
Tác dụng không mong muốn
CNS depression; paradoxical stimulation (high doses, children or elderly); headache, psychomotor impairment; dry mouth, thickened respiratory tract secretions, blurred vision; urinary difficulty or retention, constipation, increased gastric reflux; nausea, vomiting, diarrhoea, epigastric pain. Rarely, blood disorders. Convulsions, sweating, myalgia, paraesthesias, extrapyramidal effects, tremor, sleep disturbances, depression, confusion, tinnitus, hypotension, hair loss.
Potentially Fatal: Anaphylaxis.
Tương tác
Enhanced sedation with alcohol or other CNS depressants. Additive antimuscarinic effects with MAOIs, atropine, TCAs. May mask warning symptoms caused by ototoxic agents e.g. aminoglycoside antibiotics.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
May interfere with allergy skin testing by suppressing cutaneous histamine response to allergen extracts.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Mebhydrolin is an ethylenediamine derivative antihistamine with antimuscarinic and sedative properties.
Bảo quản
Store below 25°C.
Phân loại MIMS
Thuốc kháng histamin & kháng dị ứng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Mebhydrolin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in