Medamben

Medamben Bảo quản

cefadroxil

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Ở nơi khô, nhiệt độ dưới 30oC. Tránh ánh sáng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in