Medaxetine

Medaxetine Tương kỵ

cefuroxime

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương kỵ
Không nên trộn lẫn MEDAXETINE trong ống tiêm với các kháng sinh nhóm aminoglycosid.
Không nên dùng thuốc tiêm Natri bicarbonat để pha loãng cefuroxim.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in