Medaxetine

Medaxetine Dược lực học

cefuroxime

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược lực học
Cefuroxim là kháng sinh bán tổng hợp phổ rộng, thuộc nhóm cephalosporin, có hoạt tính kháng khuẩn do ức chế tổng hợp vách tế bào vi khuẩn bằng cách gắn vào các protein đích thiết yếu (các protein gắn penicilin). Nguyên nhân kháng thuốc có thể là do vi khuẩn tiết enzym cephalosporinase, hoặc do biến đổi các protein gắn penicilin.
Cefuroxim có hoạt tính kháng khuẩn hữu hiệu và rất đặc trưng chống nhiều tác nhân gây bệnh thông thường, kể cả các chủng tiết beta-lactamase/cephalosporinase của cả vi khuẩn Gram dương và Gram âm. Cefuroxim đặc biệt rất bền với nhiều enzym beta-lactamase của vi khuẩn, nhất là các vi khuẩn đường ruột.
Phổ kháng khuẩn:
Cefuroxim có hoạt tính chống lại các loại vi khuẩn sau:
Vi khuẩn Gram (-): Bordatella pertussis, Enterobacter sp., Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Klebsiella sp., bao gồm K. pneumoniae, Morganella morganii, Neisseria sp., bao gồm N. Gonorrhoeae, Proteus mirabilis, Proteus rettgeri, Proteus vulgaris, Salmonella typhimurium, và Shigella sp.
Vi khuẩn Gr (+): Staphylococcus aureus, bao gồm các chủng đề kháng penicillin, Staphylococcus epidermidis và một số chủng Streptococci như Strep. pyogeneStrep. mitis, nhóm viridan.
Vi khuẩn kỵ khí: Bacteroides fragilis, Clostridium sp.
Sự phối hợp Cefuroxim và Aminoglycoside in vitro cho thấy ít ra cũng có sự cộng hưởng có lợi, đôi khi có bằng chứng về tác dụng hiệp đồng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in