Medaxetine

Medaxetine Trình bày/Đóng gói

cefuroxime

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Bột pha tiêm: hộp 1 hoặc 10 lọ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in