Medaxetine

Medaxetine Bảo quản

cefuroxime

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Giữ thuốc ở nhiệt độ dưới 30oC. Tránh ánh sáng.
Dung dịch hoặc hỗn dịch Medaxetine sau khi pha chế giữ được hoạt lực trong 24 giờ nếu được bảo quản ở nhiệt độ 5oC. Khuyến cáo dùng thuốc ngay sau khi pha chế.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in