Mekomucosol

Mekomucosol Chống chỉ định

acetylcysteine

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Quá mẫn với một trong các thành phần của thuốc.
Tiền sử hen suyễn.
Trẻ em dưới 2 tuổi với chỉ định tiêu chất nhày.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in