Mekomucosol

Mekomucosol Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng

acetylcysteine

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Liều dùng/Hướng dẫn sử dụng
Cách dùng
Nên dùng cùng với thức ăn.
Hòa tan thuốc với nửa ly nước.
Liều dùng
Người lớn và trẻ em trên 7 tuổi: uống 200 mg/lần, ngày 3 lần.
Trẻ từ 2-7 tuổi: uống 200 mg/lần, ngày 2 lần.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in