Mekomucosol

Mekomucosol Tương tác

acetylcysteine

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Trong thời gian điều trị với MEKOMUCOSOL không nên dùng các thuốc chống ho hoặc các thuốc làm giảm dịch tiết phế quản.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in