Mekomucosol

Mekomucosol Dược lực học

acetylcysteine

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược lực học
Nhóm dược lý: thuốc tiêu chất nhày.
Mã ATC: R05CB01
Acetylcystein là một chất điều hòa chất nhày theo kiểu làm loãng đờm, làm lỏng dịch tiết niêm mạc đường hô hấp. Thuốc tác động trên pha gel của đờm bằng cách cắt đứt cầu disulfid của các glycoprotein.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in