Mekomucosol

Mekomucosol Trình bày/Đóng gói

acetylcysteine

Nhà sản xuất:

Mekophar
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Thuốc bột uống: hộp 30 gói 1g.
Sirô:
hộp 1 chai 100mL.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in