Melatonin


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Disturbed biorhythms, Sleep disorders
Adult: 2 mg at bedtime for up to 13 weeks.
Chống chỉ định
Pregnancy and lactation.
Thận trọng
May impair ability to drive or operate machinery. Epilepsy
Phản ứng phụ
Increased seizure activity; drowsiness, headache. Disruption of normal circadian rhythm. May worsen symptoms for individuals with depression.
Tác dụng
Description: Melatonin is the hormone secreted by the pineal gland. In humans, the plasma levels of melatonin are high at night and low during the day and it appears to have a role in circardian rhythm regulation. This action of melotonin finds a possible place in the management of jet lag and other sleep disorders. Melatonin is also being used in the treatment of cluster headaches.
Phân loại MIMS
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Melatonin từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2021 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Melasoft
  • Night Komfort
  • Sleepnice
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in