Melitracen


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Depression
Adult: Initially, 25 mg bid-tid, gradually increased to 225 mg daily if necessary.
Elderly: Initially, 25 mg daily.
Chống chỉ định
Preexisting CV insufficiency; severe liver disease; children; overactive patients.
Thận trọng
Urinary retention, prostatic hypertrophy, untreated angle-closure glaucoma, pheochromocytoma; history of epilepsy; CV disease; impaired liver function; diabetes; risk of suicide; may precipitate mania or psychotic symptoms when used for CNS disorders; withdraw gradually; may impair ability to operate machinery. Pregnancy and lactation. Elderly.
Tác dụng không mong muốn
Restlessness, insomnia, anticholinergic effects, tachycardia, orthostatic hypotension, drowsiness, GI upset, testicular enlargement, impotence. Withdrawal symptoms.
Tương tác
Additive toxicity with antimuscarinics, CNS depressants. Response to TCA may be accelerated with thyroid hormones; pressor effects of sympathomimetics may be enhanced; risk of serotonin syndrome when taken with other antidepressants. Antidiabetic dosage may need to be adjusted.
Tác dụng
Description: Melitracen is a TCA with anxiolytic properties.
Phân loại MIMS
Thuốc chống trầm cảm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Melitracen từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in