Metenolone


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Intramuscular
Progressive breast cancer
Adult: As enantate: 100 mg every 1-2 wk or 200 mg every 2-3 wk.

Intramuscular
Postmenopausal osteoporosis
Adult: As enantate: 100 mg every 2 wk, then reduce to once every 3-4 wk after an initial response.

Oral
Aplastic anaemia
Adult: As acetate: 100-150 mg/day.
Cách dùng
May be taken with or without food.
Chống chỉ định
Pregnancy. In men, prostate or breast carcinoma, other hormone-dependent carcinoma.
Thận trọng
Lactation; CV disorders, renal or hepatic impairment, epilepsy, migraine, DM, conditions aggravated by fluid retention. Children. Regularly examine prostate in men.
Tác dụng không mong muốn
Fluid and electrolyte retention, psychiatric effects, hypercalcaemia, impaired glucose tolerance, increased bone growth and skeletal weight. Men: Impotence, priapism, azoospermia, prostatic hypertrophy; gynaecomastia, hirsutism, male pattern baldness, acne, seborrhoea, oedema, cholestatic jaundice. Women: Virilisation, amenorrhoea, menstrual irregularities, suppressed lactation, increased libido. Children: Premature closure of epiphyses, stops linear growth, virilisation symptoms.
Tương tác
May enhance effects of antidiabetics, ciclosporin, levothyroxine, warfarin. Resistance to the effects of neuromuscular blockers may occur.
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
May interfere with glucose tolerance and thyroid function tests.
Tác dụng
Description: Metenolone is an anabolic steroid, which in high doses stimulates bone marrow functions, particularly erythropoiesis.
Bảo quản
Oral:
Store below 30°C.
Phân loại MIMS
Tác nhân đồng hóa / Hóa trị gây độc tế bào
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Metenolone từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in