Metformin STELLA

Metformin STELLA Thành phần

metformin

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi viên nén bao phim: Metformin HCl 500mg hoặc 850mg.
Mỗi viên nén phóng thích kéo dài: Metformin HCl 1000mg.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in