Metformin STELLA

Metformin STELLA Mô tả

metformin

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Viên 500mg: Viên nén tròn bao phim màu trắng, hai mặt khum, trơn.
Viên 850mg: Viên nén bao phim màu trắng, hình thuôn dài, có khắc vạch chữ V trên cả hai mặt.
Viên 1000mg:
Viên nén hình oval, màu trắng, hai mặt khum, một mặt khắc “1G”, một mặt trơn.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in