Metformin STELLA

Metformin STELLA Trình bày

metformin

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày
Viên nén bao phim 500mg: hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên.
Viên nén bao phim 850mg: hộp 4 vỉ x 15 viên, hộp 6 vỉ x 15 viên.
Viên nén phóng thích kéo dài 1000mg: hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 6 vỉ x 10 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in