Metixene


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Monotherapy in Parkinson's disease
Adult: As hydrochloride: Initially, 2.5 mg tid; increase gradually depending on clinical response to a total of 15-60 mg daily in divided doses.
Chống chỉ định
Closed-angle glaucoma, myasthenia gravis; paralytic ileus; pyloric stenosis and prostatic hyperplasia; hyperthyroidism; tachycardia.
Thận trọng
Down's syndrome. Child. Acute MI; cardiac insufficiency; pyrexia. Severe hepatic impairment and renal failure. Pregnancy and lactation.
Tác dụng không mong muốn
Dryness of the mouth, constipation, nausea, asthenia, vertigo, blurred vision, ataxia, fever, headache, rash, acute glaucoma.
Quá liều
Symptoms: Dilated and sluggish pupils, warm and dry skin, facial flushing, dryness of mouth, pharynx, nose and bronchi, foul-smelling breath, elevated temperature, tachycardia, cardiac arrhythmias, decreased bowel sounds, urinary retention, delirium, disorientation, anxiety, hallucinations, illusions, confusion, incoherence, agitation, hyperactivity, ataxia, loss of memory, paranoia, combativeness, seizures.
Tương tác
Effects may be enhanced by other drugs with antimuscarinic properties e.g. amantadine, antihistamines, phenothiazine antipsychotics and TCAs. MAOIs may possibly enhance antimuscarinic effects. May affect the absorption of other drugs. Antimuscarinics and parasympathomimetics may counteract each other's effects.
Tác dụng
Description: Metixene is a tertiary antimuscarinic with both central and peripheral actions. It also has antihistaminic and direct antispasmodic effects.
Pharmacokinetics:
Absorption: Absorbed from the GI tract.
Metabolism: Hepatic via sulfoxydation and N-demethylation.
Excretion: Via urine.
Phân loại MIMS
Thuốc trị bệnh Parkinson
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Metixene từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in