Mibeplen

Mibeplen Trình bày/Đóng gói

felodipine

Nhà sản xuất:

Hasan-Dermapharm
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nén bao phim tác dụng kéo dài: hộp 3 vỉ x 10 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in