Micomedil

Micomedil Chống chỉ định

miconazole

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Thuốc chống chỉ định với bệnh nhân mẫn cảm với miconazol nitrat hoặc bất kỳ thành phần nào của thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in