Micomedil

Micomedil Mô tả

miconazole

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Mô tả
Kem bôi da màu trắng, mịn, đồng nhất, không mùi.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in