Micomedil

Micomedil Tương tác

miconazole

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
Chưa biết tương tác của kem bôi da miconazol với các thuốc khác do chỉ một lượng rất nhỏ thuốc hấp thụ qua da sau khi bôi. Miconazol dùng đường toàn thân có thể ức chế CYP3A4/2C9. Nên thận trọng và theo dõi tác dụng chống đông máu đối với các bệnh nhân dùng thuốc chống đông máu đường uống như warfarin.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in