Micomedil

Micomedil Quá liều

miconazole

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Quá liều
Kem MICOMEDIL được sử dụng ngoài da, trong trường hợp quá liều do vô tình nuốt phải thuốc, tiến hành rửa dạ dày, sau đó điều trị hỗ trợ và triệu chứng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in