Micomedil

Micomedil Dược động học

miconazole

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
Khi dùng ngoài, miconazol hấp thu qua lớp sừng của da và hấp thụ vào máu dưới 1%.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in