Micomedil

Micomedil Bảo quản

miconazole

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Ở nhiệt độ dưới 30ºC, tránh ẩm và ánh sáng.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in