Milgamma mono 150

Milgamma mono 150 Thành phần

benfotiamine

Nhà sản xuất:

Wörwag Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi viên: Benfotiamine 150mg.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in