Milgamma mono 150

Milgamma mono 150 Chống chỉ định

benfotiamine

Nhà sản xuất:

Wörwag Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Chống chỉ định với những bệnh nhân bị mẫn cảm đối với benfotiamin/thiamin hoặc một trong các thành phần của thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in