Milgamma mono 150

Milgamma mono 150 Tương tác

benfotiamine

Nhà sản xuất:

Wörwag Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
* Thiamin bị mất hoạt tính bởi 5-fluorouracil do chất này ức chế cạnh tranh quá trình phosphoryl hóa của thiamin thành thiamin pyrophosphat.
* Tương tác giữa thuốc-thức ăn: không được biết.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in