Milgamma mono 150

Milgamma mono 150 Tác dụng không mong muốn

benfotiamine

Nhà sản xuất:

Wörwag Pharma
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tác dụng không mong muốn
Tác dụng không mong muốn được trình bày theo tần suất sau:
Rất hay gặp: ≥ 1/10 (≥ 10%)
Hay gặp: ≥ 1/100 tới < 1/10 (≥ 1% - < 10%)
Ít gặp: ≥ 1/1.000 tới < 1/100 (≥ 0,1% - < 1%)
Hiếm: ≥ 1/10.000 tới < 1/1.000 (≥ 0,01% - < 0,1%)
Rất hiếm: < 1/10.000 (< 0,01%), bao gồm cả trường hợp cá biệt.
+ Rối loạn hệ thống miễn dịch: rất hiếm có các phản ứng quá mẫn như nổi mề đay, nổi mẩn, sốc phản vệ.
+ Rối loạn dạ dày-ruột: trên những nghiên cứu lâm sàng của benfotiamin, những rối loạn dạ dày như buồn nôn và những khó chịu ở đường tiêu hóa được ghi nhận trong các trường hợp chỉ dùng benfotiamin. Tuy nhiên, tần suất không khác nhau có ý nghĩa giữa nhóm giả dược và nhóm điều trị. Mối quan hệ nhân quả đối với benfotiamin và các rối loạn này chưa rõ ràng và có thể phụ thuộc liều.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in