Mirastad

Mirastad Tương tác

mirtazapine

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Tương tác
- Mirtazapine có thể làm tăng tác dụng ức chế thần kinh trung ương của rượu, do đó nên khuyên bệnh nhân kiêng rượu trong khi điều trị với mirtazapine.
- Không nên dùng mirtazapine đồng thời với các thuốc ức chế MAO hoặc trong vòng 2 tuần sau khi ngưng điều trị với những thuốc này.
- Mirtazapine có thể làm tăng tính chất an thần của benzodiazepin và các thuốc an thần khác (đặc biệt là các thuốc chống loạn thần, kháng histamin H1, các opioid). Cần thận trọng khi kê toa nhữngthuốc này cùng với mirtazapine.
- Dùng mirtazapine với liều 30 mg x 1 lần/ngày gây tăng nhẹ nhưng đáng kể về mặt thống kê chỉ số bình thường hóa quốc tế (INR) ở những người điều trị với warfarin. Do không thể loại trừ ảnh hưởng rõ rệt hơn khi dùng liều mirtazapine cao hơn, nên theo dõi chỉ số INR trong trường hợp điều trị đồng thời warfarin với mirtazapine.
- Nguy cơ kéo dài khoảng QT và/hoặc rối loạn nhịp thất (như xoắn đỉnh) có thể tăng lên khi sử dụng đồng thời với các loại thuốc gây kéo dài khoảng QTc (như một số thuốc chống loạn thần và thuốc kháng sinh).
- Các thuốc ức chế enzym chuyển hóa thuốc CYP3A4, CYP2D6 và CYP1A2 (cimetidin, các dẫn chất azol chống nấm, các thuốc kháng protease của virus HIV, erythromycin) làm tăng nồng độ trong máu và có thể làm tăng độc tính của mirtazapine. Ngược lại, carbamazepin và một số thuốc cảm ứng CYP3A4 khác làm tăng độ thanh thải của mirtazapine và có thể cần phải tăng liều mirtazapine khi dùng cùng với các thuốc này.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in