Mircera

Mircera Chống chỉ định

methoxy polyethylene glycol-epoetin beta

epoetin beta

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Không được dùng MIRCERA cho những bệnh nhân sau:
- Bệnh nhân bị tăng huyết áp không kiểm soát được.
- Bệnh nhân được biết bị quá mẫn với hoạt chất hoặc với bất kỳ thành phần tá dược nào của thuốc.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in