Mircera

Mircera Chỉ định/Công dụng

methoxy polyethylene glycol-epoetin beta

epoetin beta

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chỉ định/Công dụng
MIRCERA được chỉ định để điều trị thiếu máu triệu chứng do bệnh thận mạn tính ở cả những bệnh nhân người lớn đang được thẩm phân máu lẫn những bệnh nhân người lớn chưa được thẩm phân máu.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in