Mircera

Mircera Bảo quản

methoxy polyethylene glycol-epoetin beta

epoetin beta

Nhà sản xuất:

Roche
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Bảo quản
Bảo quản ở nhiệt độ 2-8oC (trong tủ lạnh).
Giữ bơm tiêm đóng sẵn thuốc trong hộp giấy để tránh ánh sáng.
Không được làm đông lạnh thuốc.
Bệnh nhân có thể lấy thuốc ra khỏi tủ lạnh và bảo quản ở nhiệt độ phòng (không quá 30oC) trong vòng 1 tháng. Khi đã được lấy ra khỏi tủ lạnh, thuốc phải được sử dụng hết trong khoảng thời gian này.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in