Mirena

Mirena

levonorgestrel

Nhà sản xuất:

Bayer AG

Nhà tiếp thị:

Bayer (South East Asia)
Thông tin cơ bản
Thành phần
Dụng cụ đặt tử cung phóng thích levonorgestrel 52 mg. Tốc độ giải phóng ban đầu: 20 μg/24 giờ.
Phân loại MIMS
Phân loại ATC
G03AC03 - levonorgestrel ; Belongs to the class of progestogens. Used as systemic contraceptives.
Trình bày/Đóng gói
Dạng bào chế
Mirena Dụng cụ đặt trong tử cung 52 mg
Trình bày/Đóng gói
1's
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in