Mizoribine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Immunosuppressant in renal transplant patients
Adult: 1-3 mg/kg daily. Higher doses (>5 mg/kg daily) have been used.

Oral
Nephrotic syndrome, Rheumatoid arthritis
Adult: For nephrotic syndrome associated with primary glomerular disease or lupus nephritis: 50 mg tid.
Chống chỉ định
Hypersensitivity.
Thận trọng
Doses must be reviewed regularly in renal transplant patients to ensure that plasma drug level is in the therapeutic range. Monitor serum uric acid regularly during treatment. Increased risk of infections and malignancy. Use with caution in patients with active disorders of the GI tract. Live vaccines should also be avoided.
Tác dụng không mong muốn
Hyperuricaemia. GI symptoms.
Tương tác
Increased risk of rhabdomyolysis when used concurrently with bezafibrate.
Tác dụng
Description: Mizoribine is an imidazole nucleoside originally isolated from Eupenicillium brefedianum. It is an immunosuppressant that works by blocking the purine biosynthesis pathway and inhibiting mitogen-stimulated T-and B-cell proliferation.
Pharmacokinetics:
Absorption: Rapidly absorbed from the intestines.
Excretion: Almost completely excreted within 24 hr; mainly in urine (85%) and in the bile (1%).
Phân loại MIMS
Thuốc ức chế miễn dịch
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Mizoribine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in