Molsidomine


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Intravenous
Angina pectoris, Heart failure, Post-myocardial infarction
Adult: 2-4 mg as a single dose; 2 mg may be repeated at intervals of at least 2 hr if necessary. Max: 40 mg daily. Infusions may be employed at a rate of up to 3 mg/hr.

Oral
Angina pectoris, Heart failure, Post-myocardial infarction
Adult: 1-4 mg 2-4 times daily.
Chống chỉ định
Shock. Pregnancy and lactation.
Thận trọng
Hepatic insufficiency.
Tác dụng không mong muốn
Arterial hypotension, orthostatic hypotension, pruritus, rash, anorexia, nausea, headache, vertigo.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Molsidomine is a nitrovasodilator.
Pharmacokinetics:
Absorption: Rapidly absorbed from the GI tract. Bioavailability (oral): 44-59%. Peak plasma concentrations in 1-2 hr.
Distribution: Protein-binding of parent compound: 3-11%.
Metabolism: Hepatic; metabolised to lindidomine and other morpholine derivatives.
Excretion: Via urine. Half-life: 1-2 hr; prolonged in patients with liver cirrhosis.
Phân loại MIMS
Thuốc chống đau thắt ngực
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Molsidomine từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Corvasal
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in