Mosapride


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Oral
Disorders associated with reduced gastrointestinal motility
Adult: As anhydrous citrate: 5 mg tid.
Thận trọng
Continuous admin of this drug is not recommended if no improvement in GI symptoms is observed after 2 wk of admin. Elderly, renal impairment, hepatic impairment.
Tác dụng không mong muốn
Diarrhoea, abdominal pain; dizziness; constipation; headache; insomnia; nausea.
Tương tác
Mosapride concentration increased by erythromycin. May increase risk of QT prolongation with QT prolonging drugs.
Tác dụng
Description: Mosapride is a 5-HT4 receptor agonist which increases the release of acetylcholine and stimulates GI motility. It also has 5-HT3 antagonist properties.
Phân loại MIMS
Thuốc điều hòa tiêu hóa, chống đầy hơi & kháng viêm
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Mosapride từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2022 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Agimosarid
  • Mosad
  • Moza-5
  • Safepride
  • Zurma
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in