Moxilen

Moxilen Chống chỉ định

amoxicillin

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Chống chỉ định
Người bệnh có tiền sử dị ứng với bất kỳ loại penicilin nào.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in