Moxilen

Moxilen Dược lực học

amoxicillin

Nhà sản xuất:

Medochemie
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược lực học
Amoxicilin là aminopenicilin, bền trong môi trường acid, có phổ tác dụng rộng hơn benzylpenicilin, đặc biệt có tác dụng chống trực khuẩn Gram âm. Tương tự như các penicilin khác, amoxicilin tác dụng diệt khuẩn, do ức chế sinh tổng hợp mucopeptid của thành tế bào vi khuẩn. In vitro, amoxicilin có hoạt tính với phần lớn các loại vi khuẩn Gram âm và Gram dương như:
Hiếu khí:
Gram (+): Streptococcus faecalis, streptococcus pneumoniae, streptococcus pyogenes, streptococcus viridans, staphylococcus aureus, (chỉ các chủng nhạy cảm với penicilin), corybacterium species, bacillus anthracis, listeria monocytogenes.
Gram (-): Haemophilus influenza, escherichia coli, proteus mirabilis, salmonella species, shigella species, bordetella pertussis, brucella species, neisseria gonorrhoeae, neisseria meningitidis, vibrio cholerae, pasteurella septica.
Yếm khí: Gram (+): Clostridium species.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in