Myomethol

Myomethol Trình bày/Đóng gói

methocarbamol

Nhà sản xuất:

R. X.

Nhà phân phối:

Austrapharm VN
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Trình bày/Đóng gói
Viên nén: hộp 10 vỉ x 10 viên.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in