Nandrolone


Thông tin thuốc gốc
Chỉ định và Liều dùng
Intramuscular
Anaemia in chemotherapy patients
Adult: 50-150 mg weekly.

Intramuscular
Anabolic after debilitating illness, Postmenopausal osteoporosis, Metastatic breast cancer
Adult: As nandrolone decanoate: 25-100 mg once every 3-4 weeks.

Intramuscular
Anaemia of chronic renal failure
Adult: As nandrolone decanoate: Female: 50-100 mg once weekly. Male: 100-200 mg once weekly. Discontinue if there is no improvement within 3-6 months.
Chống chỉ định
Prostatic or breast carcinoma (male); nephrosis, porphyria; infants, pregnancy and lactation.
Thận trọng
Monitor diabetic patients carefully. Conditions influenced by oedema (e.g. CV disease, migraine, seizure disorder, renal impairment). Hepatic impairment. Elderly. Discontinue if signs of virilisation in women occur. Monitor skeletal maturation in children.
Tác dụng không mong muốn
Male: Postpubertal: Acne, gynaecomastia, bladder irritability, priapism, insomnia, chills, decreased libido, hepatic dysfunction, nausea, diarrhoea, prostatic hyperplasia. Prepubertal: Acne, virilism, chills, insomnia, hyperpigmentation, diarrhoea, nausea. Female: Virilism, hypercalcaemia, nausea, diarrhoea, chills, insomnia, iron deficiency anaemia, hepatic dysfunction.
Tương tác
May increase effects of oral anticoagulants, insulin, oral antidiabetic agents, adrenal steroid, adrenocorticotropic hormone (ACTH).
Ảnh hưởng đến kết quả xét nghiệm
May alter glucose tolerance tests.
Tác dụng
Description:
Mechanism of Action: Nandrolone is an anabolic steroid. It promotes tissue-building processes and protein anabolism. It also stimulates erythropoeitin production, causing an increase in haemoglobin and RBC volume.
Onset: 3-6 mth.
Duration: Up to 30 days.
Pharmacokinetics:
Absorption: 77% (IM).
Metabolism: Hepatic.
Excretion: Via urine.
Phân loại MIMS
Tác nhân đồng hóa
Thông báo miễn trừ trách nhiệm: Thông tin này được MIMS biên soạn một cách độc lập dựa trên thông tin của Nandrolone từ nhiều nguồn tài liệu tham khảo và được cung cấp chỉ cho mục đích tham khảo. Việc sử dụng điều trị và thông tin kê toa có thể khác nhau giữa các quốc gia. Vui lòng tham khảo thông tin sản phẩm trong MIMS để biết thông tin kê toa cụ thể đã qua phê duyệt ở quốc gia đó. Mặc dù đã rất nỗ lực để đảm bảo nội dung được chính xác nhưng MIMS sẽ không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ yêu cầu bồi thường hay thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng hoặc sử dụng sai các thông tin ở đây, về nội dung thông tin hoặc về sự thiếu sót thông tin, hoặc về thông tin khác. © 2024 MIMS. Bản quyền thuộc về MIMS. Phát triển bởi MIMS.com
  • Deca-Durabolin
  • Durabolin
  • Extraboline
  • Keratyl
  • Retabolil
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in