Nebivolol STELLA

Nebivolol STELLA Thành phần

nebivolol

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi viên: Nebivolol (dưới dạng nebivolol hydrochloride 5,45 mg) 5 mg.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in