Nebivolol STELLA

Nebivolol STELLA Dược lực học

nebivolol

Nhà sản xuất:

Stellapharm

Nhà phân phối:

Khuong Duy
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược lực học
Nhóm dược lý: Thuốc chẹn beta có chọn lọc.
Mã ATC: C07AB12.
Nebivolol là một hỗn hợp racemic gồm hai dạng đồng phân SRRR-nebivolol (hay d-nebivolol) và RSSS-nebivolol (hay l-nebivolol). Thuốc phối hợp cả hai tác động dược lý:
Nebivolol là thuốc chẹn thụ thể beta chọn lọc và cạnh tranh: tác động này do SRRR-enatiomer (d-enatiomer)
Thuốc có những đặc tính giãn mạch nhẹ do tương tác với con đường L-arginin/nitric oxyd.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Already a member? Sign in