Neo-Codion

Neo-Codion Thành phần

Nhà sản xuất:

Bouchara Recordati

Nhà phân phối:

Tedis
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Thành phần
Mỗi viên: Codeine camphosulfonate 25mg tương ứng codeine 14,9mg; sulfogaiacol 100mg; Grindelia, cao nước cồn 20mg.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in