Neo-Codion

Neo-Codion Dược động học

Nhà sản xuất:

Bouchara Recordati

Nhà phân phối:

Tedis
Thông tin kê toa chi tiết tiếng Việt
Dược động học
Codeine
Thời gian để đạt được nồng độ tối đa trong huyết tương khoảng 1 giờ.
Chuyển hóa ở gan.
Khoảng 10% codeine bị loại gốc methyl và chuyển thành morphine trong cơ thể.
Thời gian bán hủy khoảng 3 giờ (ở người lớn).
Qua được nhau thai và được bài tiết qua sữa mẹ.
Register or sign in to continue
Asia's one-stop resource for medical news, clinical reference and education
Sign up for free
Already a member? Sign in